Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

1.1. Těmito obchodními podmínkami se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi  společností LABORIOSI s.r.o., se sídlem v Brně, Jánošíkova 668/25, PSČ 643 00, IČO: 19060220, zapsané u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 132818, jakožto prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu https://www.laboriosi.cz a zákazníkem, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.

1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupující právnickou osobou nebo osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se řeší v souladu s těmito obchodními podmínkami, tzn. že prodávající přistupuje ke všem zákazníkům jednotně a poskytuje jim stejné výhody.

1.3. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i právními předpisy souvisejícími.

1.3. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž sdělení je nedílnou součástí jednání před uzavřením smlouvy zveřejněnými na internetových stránkách prodávajícího https://laboriosi.cz, a že s nimi výslovně souhlasí ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

II. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Objednávka kupujícího prostřednictvím eshopu na stránkách https://www.laboriosi.cz je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři nákupního košíku, toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.2. Kupující má právo od objednávky odstoupit (storno objednávky), tedy zrušit návrh kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, a to až do doby odeslání objednaného zboží. Zrušení (storno) objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře na stránkách https://www.laboriosi.cz/kontakt/.

2.3. Kupní smlouva je uzavřena přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží kupujícímu. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

2.4. Kupující při uzavírání kupní smlouvy na dálku souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při používání těchto komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. Jedná se zejména o náklady na internetové připojení kupujícího, telefonní hovory.

2.5. Na internetových stránkách prodávajícího https://www.laboriosi.cz/obchod/ je u každého zboží vyznačeno, zda je produkt skladem přímo v eshopu nebo u dodavatele. Pokud požadované zboží dostupné není (ani ve skladu u dodavatele), popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje prodávající kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění a/nebo delší dodací lhůty, popř. zrušení objednávky.

2.6. Ceny zboží jsou uvedené u jednotlivých položek internetového obchodu zvlášť, ceny služeb jsou vyčísleny v nákupním košíku. Veškeré částky jsou uvedené v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

2.7. Objednávka zboží v internetovém obchodě je odeslána kliknutím na tlačítko “Objednat” v nákupním košíku. Objednávka společně s obchodními podmínkami je archivována, v případě zadání chybných dat do objednávkového formuláře je možnost opravy prostřednictvím emailu, kontaktního formuláře nebo zákaznického konta.

2.8. Prodávající může objednávku kupujícího zrušit v následujících případech:

 • kupující zvolil formu platby „platba předem“ a kupní cena objednaného zboží nebyla na účet prodávajícího připsána ve lhůtě určené prodávajícím v objednávce;
 • odeslaný objednávkový formulář jeví známky neexistující adresy a kupujícího se nepodařilo opakovaně kontaktovat, aby nedostatky doplnil;
 • zboží již není na trhu dostupné nebo došlo k ukončení výroby objednaného zboží;
 • prodávající eviduje za kupujícím neuhrazené/ou splatné/nou pohledávky/u.

2.9. Objednávky jsou expedovány pouze kompletní, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedomluví jinak.

2.10. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

 

III. Způsoby plateb a dodání

3.1. Způsob úhrady objednaného zboží a nákladů spojených s dodáním si kupující může zvolit z nabízených možností v objednávkovém formuláři. Prodávající nabízí možnosti úhrady následující:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • v hotovosti na dobírku na pobočkách výdejen (zásilkovna, …);
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího před odesláním objednaného zboží;
 • platební kartou.

Před odesláním objednávky je zákazník vždy seznámen se zvoleným způsobem platby, dodání a náklady s nimi spojené. V případě zvolení způsobu platby – platba kartou – bere kupující na vědomí, že je částka k úhradě z platební karty stržena přímo v okamžiku transakce.

3.2. Způsoby dodání objednávky a ceny jsou aktuální vždy v objednávkovém formuláři nákupního košíku. Zákazník si může zvolit z následujících možností dodání:

 • Českou poštou na adresu;
 • Českou poštou, balík na poštu;
 • Zásilkovna, vyzvednutí na výdejně;
 • Zásilkovna, na adresu;
 • Zásilkovna, večerní doručení.

3.3. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávkovém formuláři, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující je následně povinen při převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud dojde k porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

3.4. Je-li z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.5. Expediční doba objednávek zpravidla nepřesahuje sedm (7) dnů. Dodací lhůta je následně odvislá od zvoleného typu platby a přepravy. O případné delší expediční době je vždy kupující informován emailem s možností volby náhradního plnění.

3.6. Součástí zásilky je faktura, která zároveň slouží jako záruční list.

3.7. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

3.8. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, prodávající zabalí zboží podle zvyklostí, tj. aby došlo k minimalizaci možností vzniku škody na zboží přepravou.

3.9. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání předmětu koupě. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

4.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu, kontaktního formuláře nebo písemně na adresu prodávajícího uvedenou na stránkách prodávajícího v sekci “Kontakt”.

4.2.  Pokud kupující odstupuje od kupní smlouvy, musí zboží vrátit prodávajícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (dopravu). Součástí zásilky musí být kopie kupního dokladu a formulář pro odstoupení od smlouvy, který je součástí zásilky s produkty.

4.3. Při odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se prodávající s kupujícím nedomluví jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.4. V případě odstoupení do 14 dnů od doručení zboží má kupující v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok i na náhradu nákladů na dodání zboží při jeho pořízení (nikoliv vrácení), a to ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.5. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

 • u zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
 • u zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • u zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • u zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno nad rámec běžné kontroly při převzetí, nekompletní, opotřebeno či částečně spotřebováno a nebude takové zboží možné nabídnout dále do prodeje bez výrazného snížení ceny, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Při odstoupení od smlouvy je nutné nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zboží zaslat na adresu uvedenou na stránkách obchodu https://www.laboriosi.cz/kontakt/. Pokud je součástí kupní smlouvy i produkt zdarma – dárek, je potřebné vrátit i tento dárek. Vracené zboží je nutné zabezpečit pro dopravu tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození při přepravě.

 

V. Odpovědnost za vady, reklamace

5.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

 •  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li toto ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, popř. které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2. Ustanovení uvedená v bodě 5.1. těchto obchodních podmínek se nevztahují na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.3. Na veškeré dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta zákonná záruční doba v délce 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

5.4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

5.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • na odstoupení od smlouvy.

5.6. Kupující sdělí prodávajícímu, jakou možnost řešení reklamace (bod 5.5.) si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

5.7. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené na stránkách internetového obchodu https://www.laboriosi.cz/kontakt/.

5.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

5.9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

5.10. Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník. Při uznání vadného zboží, náklady hradí prodávající.

5.11. O průběhu reklamace bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím emailových zpráv nebo telefonicky.

5.12.  O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost.

 

VI. Slevy

6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu slevy v podobě akčních cen. Tyto jsou viditelně odlišeny od cen běžných.

 

VII. Ochrana osobních a jiných údajů kupujícího

7.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s expedicí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

7.2. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení a akčních nabídek v rozsahu 1x měsíčně, a to prostřednictvím e-mailu), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným jako reakci na danou emailovou zprávu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Veškeré případné spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebude přípustná.

8.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 9. 2023 a v plném rozsahu nahrazují předchozí znění všeobecných obchodních podmínek, přičemž jsou k dispozici v elektronické formě na internetových stránkách prodávajícího https://www.laboriosi.cz/. Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv upravit.

Nákupní košík